Αντικείμενα Αξιολόγησης

Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν

 

Ξεκινάµε µε την αναγκαιότητα των Τεχνολογιών Πληροφορίας (IT) σε πολλές καθηµερινές δραστηριότητες συµπεριλαµβανοµένων και ζητηµάτων υγείας.

Συνεχίζουµε µε το πέρασµα στην Κοινωνία της Πληροφορίας, µια Κοινωνία για όλους, µια Κοινωνία δηµοκρατική και ανεπτυγµένη, µε βελτιωµένη ποιότητα ζωής.

Αρχική πορεία των Τεχνολογιών Πληροφορίας στην Υγεία

Επισηµαίνουµε την αναγκαιότητα της πρόσβασης στην πληροφορία αλλά και τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων ανάλογα µε την περίπτωση, γύρω από ζητήµατα υγείας στην ΚτΠ που είναι µια Κοινωνία για όλους.

Περιγράφουµε το νόηµα και περιεχόµενο των Τεχνολογιών Πληροφορίας στην Υγεία: εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Υγείας.

Περιγράφουµε το σκοπό και την αναγκαιότητα της Ηλεκτρονικής Υγείας και για τους επαγγελµατίες υγείας αλλά και για τους καταναλωτές.

Το περιεχόµενο της Ηλεκτρονικής Υγείας: ποικίλες εφαρµογές όπως η ιατρική πληροφορία στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι, κάρτες υγείας, τηλεµατικές εφαρµογές. 

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφοριών στην Υγεία

Προσδιοριστικά ζητήµατα των Τεχνολογιών Πληροφορίας στην Υγεία

Κλείνουµε µε µια εισαγωγή στα ζητήµατα εµπιστευτικότητας και ασφάλειας µιας και η διαχείριση προσωπικών (ιατρικών) δεδοµένων είναι πολύ σηµαντικό ζήτηµα και θα αναλυθεί στα επόµενα κεφάλαια.

Περιγράφουµε τους τρόπους εύρεσης αξιόπιστων πηγών για την υγεία στο διαδίκτυο και ανακτάµε αξιόπιστες πληροφορίες υγείας.

Περιγράφουµε τα είδη ιατρικής πληροφορίας που µπορούµε να ανακτήσουµε από το διαδίκτυο.

Ιατρική πληροφορία και ∆ιαδίκτυο

Εισαγάγουµε τα στοιχεία και τους παράγοντες που µπορούµε να εφαρµόσουµε κατά την έρευνα, ώστε να εκτιµήσουµε την αξιοπιστία της ιατρικής πληροφορίας στο διαδίκτυο.

Περιγράφουµε έναν Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο και την αναγκαιότητα χρήσης του από επαγγελµατίες υγείας, στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας.

Περιγράφουµε τους τύπους και κατηγορίες των Ηλεκτρονικών Ιατρικών Φακέλων και εντοπίζουµε τις πληροφορίες που είναι κοινές σε όλους τους τύπους φακέλων.

Περιγράφουµε τα οφέλη και τους κινδύνους ενός Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου.

Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι

Περιγράφουµε τα ζητήµατα διαλειτουργικότητας µεταξύ συστηµάτων καθώς και προτυποποίησης, για καλύτερη και σωστότερη ανταλλαγή δεδοµένων.

Περιγράφουµε µια (Ηλεκτρονική) Κάρτα Υγείας και την αναγκαιότητα της χρήσης της από επαγγελµατίες υγείας στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας.

Εισαγάγουµε τους τύπους και τις κατηγορίες των (Ηλεκτρονικών) Καρτών Υγείας και εντοπίζουµε τις πληροφορίες που είναι κοινές σε όλες τις κάρτες. 

Κατηγορίες Ηλεκτρονικής Υγείας

(Ηλεκτρονικές) Κάρτες Υγείας

Περιγράφουµε τα οφέλη και τους κινδύνους µιας (Ηλεκτρονικής) Κάρτας Υγείας.

Περιγράφουµε τηλεµατικές εφαρµογές όπως τηλεσυµβούλευση και τηλεδιάσκεψη και τους τρόπους που αυτές οι εφαρµογές µπορούν να βοηθήσουν στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

Τηλεµατικές εφαρµογές

Κατανοούµε τα οφέλη και τα πλεονεκτήµατα της Ηλεκτρονικής Μάθησης (eLearning).

Ηλεκτρονική Ένταξη (eInclusion)

Περιγράφουµε την Ηλεκτρονική Ένταξη και την αναγκαιότητα εκπαίδευσης των ατόµων γύρω από ζητήµατα τεχνολογίας στην υγεία αλλά και διαχείρισης της υγείας ώστε να είναι ικανά να συµµετέχουν στην εποχή της Τεχνολογίας και Πληροφορίας.

Ηλεκτρονική Προσβασιµότητα (eAccessibility)

Περιγράφουµε την Ηλεκτρονική Προσβασιµότητα και την αναγκαιότητα ατόµων µε κινητικές δυσκολίες αλλά και των ατόµων µε διανοητικές δυσκολίες να συµµετέχουν στην εποχή της Τεχνολογίας και Πληροφορίας. 

Ζητήµατα Κοινωνικής Πολιτικής στις Τεχνολογίες Πληροφοριών της Υγείας

∆ιασφάλιση ποιότητας

Περιγράφουµε την αναγκαιότητα της διασφάλισης ποιότητας στην πληροφορία υγείας και µαθαίνουµε πώς να εκτιµούµε την ποιότητα υπηρεσιών υγείας, µέσω του µοντέλου SERVQUAL.

Κατανοούµε και µαθαίνουµε τη σηµαντικότητα της ασφάλειας προσωπικών ιατρικών δεδοµένων και της νοµικής προστασίας των δεδοµένων.

Κατανοούµε την αναγκαιότητα του σεβασµού και της προστασίας των δικαιωµάτων των ασθενών, ως επαγγελµατίες υγείας. 

Εµπιστευτικότητα και Ασφάλεια

Εµπιστευτικότητα

Κατανοούµε τη σηµαντικότητα αποφυγής διαφόρων τύπων διακρίσεων και αποκλεισµού των ασθενών, κυρίως µέσω εκµετάλλευσης κάποιων συγκεκριµένων πόστων εργασίας.

Κατανοούµε τους πιθανούς κινδύνους, προσωπικούς και τεχνικούς, κατά τη χρήση της τεχνολογίας υγείας, µέσω εφαρµογών της Ηλεκτρονικής Υγείας.

Μαθαίνουµε τους τρόπους διατήρησης της µέγιστης ασφάλειας όπως για παράδειγµα η αναγκαιότητα να υπάρχουν προσωπικά ονόµατα χρηστών και κωδικοί (user names and passwords) αλλά και περιορισµένη πρόσβαση ανάλογα µε το πόστο εργασίας.

Κατανοούµε την αναγκαιότητα και συµµορφωνόµαστε µε τα µέτρα ασφαλείας.

Ασφάλεια

Κατανοούµε και χρησιµοποιούµε όπου είναι απαραίτητο, τη διαθέσιµη τεχνική υποστήριξη.

Κατανοούµε την αναγκαιότητα της σωστής εκπαίδευσης για την υγεία για την αποφυγή λαθών και για την αύξηση της αποδοτικότητας. 

Τεχνολογίες Πληροφοριών στην Υγεία και Εκπαίδευση Υγείας

Εκπαίδευση Ηλεκτρονικής Υγείας

Κατανοούµε τον όρο «Γνώση για την Ηλεκτρονική Υγεία» (eHealth Literacy) και πως αυτή συνδέεται µε την παραδοσιακή εκπαίδευση και την τεχνολογία πληροφοριών.

Κατανοούµε ότι η Ηλεκτρονική Υγεία κοστίζει και χρειάζεται έναν επαρκή οικονοµικό σχεδιασµό έτσι ώστε να αυξηθούν τα οφέλη για µια κατάλληλη παροχή φροντίδας υγείας.

Τεχνολογίες Πληροφοριών στην Υγεία και οικονοµικά ζητήµατα

Κόστος και όφελος στις εφαρµογές Ηλεκτρονικής Υγείας

Μαθαίνουµε ορισµένα βασικά ζητήµατα οικονοµικών της υγείας έτσι ώστε να κατανοήσουµε καλύτερα την πορεία της εκτίµησης, επένδυσης και χρηµατοδότησης των εφαρµογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας στην Υγεία.