Περιεχόμενα εξεταστικής ύλης

 

Ακολουθούν λεπτομέρειες για τα δύο αντικείμενα στα οποία οφείλει να εξεταστεί ένας υποψήφιος, ώστε να αποκτήσει το «Πιστοποιητικό Γραφιστικής» της Vellum. Ειδικότερα, για κάθε Αντικείμενο Αξιολόγησης δίνονται τα Κριτήρια Απόδοσης που αξιολογούνται και παρατίθενται οι Δεξιότητες που θα εξεταστούν. Τα Αντικείμενα Αξιολόγησης προσδιορίζουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες που οι υποψήφιοι πρέπει να επιδείξουν για να επιτύχουν. Κάθε Αντικείμενο Αξιολόγησης υποδιαιρείται σε Κριτήρια Απόδοσης. Τα Κριτήρια Απόδοσης προσδιορίζουν τις γνώσεις που πρέπει να επιδείξουν ότι έχουν οι υποψήφιοι για να επιτύχουν στο Αντικείμενο Αξιολόγησης. Οι Δεξιότητες που θα εξεταστούν εξηγούν περισσότερο τα κριτήρια απόδοσης και προσδιορίζουν ακριβώς τι πρέπει να μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι στην εξέταση. Για να προετοιμαστούν πλήρως για τις εξετάσεις, οι υποψήφιοι οφείλουν να δύνανται να ικανοποιήσουν όλα τα Αντικείμενα Αξιολόγησης .

 

Εξεταστική ύλη ανά ενότητα

 

Αρχές Γραφιστικής και Τυπογραφίας

 

Χρήση γραφιστικών προγραμμάτων