Περιεχόμενα εξεταστικής ύλης

Η παρούσα ενότητα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να εξετάσει τις βασικές γνώσεις του υποψηφίου αναφορικά με την ανάπτυξη μίας απεικόνισης από 2D σχέδιο είτε από φωτογραφία ή από καρέ video, σε τρισδιάστατη επιφάνεια του αντικειμένου μέσω εξειδικευμένης γνώσης που σας διδάσκετε.

Αντικείμενα Αξιολόγησης

Κριτήρια απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν

 

Βασικές δεξιότητες χειρισµού και αρχές σχεδίασης

Δυνατότητα χειρισµού του AutoCAD

Η εκκίνηση του AutoCAD

Το περιβάλλον εργασίας του AutoCAD

Οι γραµµές εργαλείων, η περιοχή εντολών, η κορδέλα, οι καρτέλες, η γραμμή κατάστασης

Εκτέλεση εντολών µε το πληκτρολόγιο από τη γραµµή εντολών, από το πτυσσόμενο µενού, από τις γραµµές εργαλείων και από την κορδέλα

Η χρήση του Enter, του Escape & o ρόλος του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού, αναδυόμενα μενού

Οι επιλογές των εντολών

Τα πλαίσια του διαλόγου

Τα πλαίσια του διαλόγου για διαχείριση αρχείων

Διακοπή εκτέλεσης εντολών

Αναίρεση – ακύρωση αναίρεσης εντολών – Εντολές Undo, Redo, oops

Βασικές αρχές σχεδίασης

Είδη συντεταγμένων

Σχεδίαση µε το πληκτρολόγιο

Σχεδίαση µε το ποντίκι

Συνδυασμός ποντικιού και πληκτρολογίου

Βηµατική κίνηση του σταυρονήματος ρυθμίσεις

Βοηθητικός κάνναβος σχεδίασης ρυθμίσεις

Διαφανείς εντολές και πως εκτελούνται

Ρυθµίσεις και βοηθήματα

Σηµεία έλξης αντικειμένων

Ενεργοποίηση των σηµείων έλξης των αντικειμένων η χρήση του Shift+δεξιού πλήκτρου ποντικιού

Εντοπισµός σηµείου µε βάση άλλο γνωστό σηµείο

Τµηµατική δήλωση συντεταγμένων – σχετικές συντεταγμένες

Όρια σχεδίου

Μονάδες σχεδίασης

Χειρισµός σχεδίων του AutoCAD και οργάνωση του σχεδίου µε στρώσεις

Δημιουργία νέου σχεδίου – Εντολές New και Qnew

Αποθήκευση σχεδίων – Εντολές Save, Save as.

Άνοιγµα σχεδίων

Κλείσιµο σχεδίων

Σηµαντικές παράμετροι που επηρεάζουν τα αρχεία σχεδίου του AutoCAD, που βρίσκονται απαραίτητα αρχεία για την λειτουργία του προγράμματος Syllabus Έκδοση 1.0 – Πιστοποιητικό CAD Δισδιάστατη σχεδίαση (2D) Certificate in Computer Aided Design (CAD 2D) Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 9 από 11

Τι είναι οι στρώσεις - Η εντολή Layer

Ρύθμιση ιδιοτήτων των στρώσεων

Αλλαγή κατάστασης των στρώσεων

Αποθήκευση κατάστασης στρώσεων – Η εντολή Layer States Manager

Βασικές εντολές διαχείρισης οθόνης

Η εντολή Zoom

Η εντολή pan

Αλλαγή άποψης µε το ποντίκι

Ο ρόλος του μεσαίου πλήκτρου του ποντικιού

Σχεδίαση αντικειμένων και επεξεργασία αυτών

. Εντολές σχεδίασης

Σχεδίαση σηµείων – Η εντολή Point, ρύθμιση της μορφής τους.

Σχεδίαση γραμμών – Η εντολές Line, Ray, Construction Line, Multiline

Σχεδίαση κύκλων – Η εντολή Circle

Σχεδίαση τόξων – Η εντολή Arc

Πολύγραµµα – Η εντολή pline

Δημιουργία πολυγράμμων από κλειστές περιοχές – η Εντολή Boundary

Ορθογώνια παραλληλόγραμμα – Η εντολή Rectang

Κανονικά πολύγωνα – Η εντολή Polygon

Οι Eντολές Ellipse,Ellipse arc

Οι Εντολές Spline, Donut

Επισήμανση περιοχής σχεδίου – Η εντολή Revcloud

Βασικές αρχές επεξεργασίας αντικειμένων

Εντολές επεξεργασίας

Μέθοδοι οµαδικής επιλογής αντικειμένων, γρήγορης επιλογής αντικειμένων & προσθαφαίρεσης αντικειμένων

Διαγραφή αντικειμένων και επαναφορά διαγραµµένων αντικειμένων η εντολή oops

Αλλαγή ιδιοτήτων αντικειμένων µε την εντολή Properties

Τροποποίηση ιδιοτήτων αντικειμένων µε εύκολο τρόπο – χρήση λαβών (grips)

Διόρθωση αντικειμένων

Εντολές αλλαγής θέσης, προσανατολισμού και μεγέθους αντικειμένου

Αποκοπή και προέκταση αντικειμένων

Επιμήκυνση ή βράχυνση αντικειμένων – Η εντολή Strech

Συνένωση χωριστών αντικειμένων – Η εντολή Join

Επεξεργασία πολυγράμμων – Η εντολή Pedit

Δημιουργία τόξων συναρμογής και ευθυγράμμων τµηµάτων πλαγιότµησης-οι Εντολές Fillet,Chamfer

Αναπαραγωγή αντικειμένων

Αντίγραφα αντικειμένων – Η Εντολή Copy

Δημιουργία συμμετρικών αντικειμένων ως προς άξονα – Η εντολή Mirror

Αναπαραγωγή αντικειμένων σε διάταξη πινάκα και κυκλικά – Η εντολή Array Syllabus Έκδοση 1.0 – Πιστοποιητικό CAD Δισδιάστατη σχεδίαση (2D) Certificate in Computer Aided Design (CAD 2D) Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 10 από 11

Επεξεργασία αντικειμένων µε λαβές – Grips

Οι ευκολίες αναπαραγωγής των Windows – Copy, Copy with base point, Paste, Paste as block

Διαίρεση αντικειμένων µε χρήση των εντολών Measure και Divide με τοποθέτηση σημείων (Points) η block

Προχωρημένες τεχνικές

Σχεδιαστικές ενότητες - block

Ορισµός και δημιουργία block – Η εντολή block

Εξωτερικό block ως ανεξάρτητο σχέδιο – Η εντολή wblock

Εισαγωγή έτοιμων block, εισαγωγή υπαρχόντων σχεδίων – Η Εντολή Insert

Εκμετάλλευση των µπλοκ ή των άλλων σχεδίων – εύκολη μεταφορά block από άλλα αρχεία – Η Εντολή DesignCenter.

Δημιουργία attributes. Ενσωμάτωση τους σε block. Χρήση block με attributes.

Γραφή και διόρθωση κειµένου

Ορισµός στυλ γραφής κειμένου – Η εντολή Text style

Γραφή κειμένου απλών γραµµών – Η εντολή Text

Γραφή κειμένου πολλαπλών γραμμών - Κείµενο παραγράφων – Η εντολή Mtext

Διόρθωση κειµένων – Στοίχιση κειμένων

Αντιγραφή κειμένων και Style κειμένων από άλλα αρχεία

Διαγραµµίσεις

Διαγράμμιση αντικειμένων - Η εντολή Hatch

Χρωµατικά διαβαθμισμένες περιοχές – Η εντολή Gradient

Διαγράμμιση µε βοήθεια των παλετών εργαλείων

Πληροφορίες από το σχέδιο

Διόρθωση διαγραμμίσεων – η εντολή Hatchedit

Η εντολή Id

Η εντολή Dist

Η εντολή List

Η εντολή Time

Διαστασιολόγηση

Στυλ Διαστασιολόγησης

Θεμελιώδεις αρχές διαστασιολόγησης του AutoCAD

Δημιουργία νέου στυλ διαστασιολόγησης – Η εντολή Dimstyle

Οι παράμετροι του πλαισίου διαλόγου για ρύθμιση νέου στυλ διαστασιολόγησης

Διαστασιολόγηση ευθύγραμμων αποστάσεων

Διαστασιολογηση γωνιών – Η εντολή Dimangular

Διαστασιολόγηση τόξων και κύκλων

Διαστασιολόγηση αναφοράς ή τύπου συστήματος συντεταγμένων – Η εντολή Dimodinate

Εντολές Διαστασιολόγησης

Διαστασιολόγηση ευθύγραμμων αποστάσεων

Διαστασιολογηση γωνιών – Η ε- Syllabus Έκδοση 1.0 – Πιστοποιητικό CAD Δισδιάστατη σχεδίαση (2D) Certificate in Computer Aided Design (CAD 2D) Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 11 από 11 ντολή Dimangular

Διαστασιολόγηση τόξων και κύκλων

Διαστασιολόγηση αναφοράς ή τύπου συστήματος συντεταγμένων – Η εντολή Dimodinate

Εντολές διαστασιολόγησης διαδοχικών μεγεθών

Εύκολη διαστασιολόγηση – Η εντολή Qdim

Εκ των υστέρων παραβάσεις σε διαστάσεις

Εκτυπώσεις

Εκτύπωση σχεδίων

Εκτύπωση σχεδίων – Η εντολή plot

Προεπισκόπηση εκτύπωσης σχεδίου – Η εντολή Preview

Διαχείριση στυλ εκτύπωσης

Εκτύπωση σχεδίων με την χρήση Layouts -δημιουργία και χρήση παραθύρων εκτύπωσης Viewports, αντιστοίχιση σχεδιαστικών μονάδων μεταξύ χώρου μοντέλου και χώρου χαρτιού - η Εντολή