Περιεχόμενα εξεταστικής ύλης

Η παρούσα ενότητα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να εξετάσει τις βασικές γνώσεις του υποψηφίου αναφορικά με την ανάπτυξη μίας απεικόνισης από 3D σχέδιο είτε από φωτογραφία ή από καρέ video, σε τρισδιάστατη επιφάνεια του αντικειμένου μέσω εξειδικευμένης γνώσης που σας διδάσκετε.

Αντικείμενα Αξιολόγησης

Κριτήρια απόδοσης

Δεξιότητες που θα εξεταστούν

 

Βασικές αρχές σχεδίασης στο χώρο

3Δ Σχεδίαση και απεικόνιση

Εκκίνηση του προγράμματος με το πρότυπο acad3D.dwt

Συντεταγμένες σηµείων στο χώρο Χ,Υ,Ζ – η έννοια της 3Δ σχεδίασης

Προκαθορισμένες θέσεις αξονομετρικής θέασης

Αξονομετρική θέαση με επιλογή οριζόντιας και κατακόρυφης γωνιάς θέασης – Η εντολή ddvpoint

Κύβος ελέγχου 3Δ απόψεων του σχεδίου – Η εντολή Navvcube

Το εικονιδιο Full Navigation Wheel

 Σχεδίαση αντικειµένων µε ύψος κατά τον άξονα Ζ και σε διάφορα ύψη Ζ –Οι µεταβλητές Thickness και Elevation

Απόκρυψη αοράτων γραµµών – Η εντολή Hide και οι μεταβλητές Hidetext,Facetres και Dispsilh

Χειρισµός 3Δ αξονομετρικών και προοπτικών απόψεων – Η εντολή 3dorbit

Επώνυµες απόψεις – Η εντολή view

Συστήµατα Συντεταγμένων Χρήστη

Δημιουργία, χρήση, εναλλαγή, σώσιμο και ανάκληση επώνυμου συστήματος συντεταγμένων χρηστή - Η εντολή UCS

Εμφάνιση εικονιδίου συστήματος συντεταγμένων: Η εντολή Ucsicon

Η εντολή Ucsman

Η μεταβλητή UCSfollow

Δυναµικά Συστήµατα Συντεταγμένων Χρήστη (DUCS) ενεργοποίηση [F6], χρήση.

. Γραµµές και Απλές επιφάνειες στο χώρο

Σχεδίαση επιφανειών στο χώρο: Η εντολή 3dface

3Δ πολύγραµµα στο χώρο (3DPolylines): H εντολή 3Dpoly

Ελικοειδής γραµµή στο χώρο: H εντολή Helix

Μη γραµµικές επιφάνειες – Οι εντολές region, boundary, planesurf

Δημιουργία 3Δ σωµάτων

Επιφάνειες στερεών – Επιφανειακά µοντέλα στερεών (wireframes)

Επιφάνειες εκ περιστροφής – Η εντολή Revsurf και Οι µεταβλητές Surftab1και Surftab2

Ευθειoγενείς επιφάνειες µε οδηγούς – Η εντολή Rulesurf

Κυκλοτερείς ευθειoγενείς επιφάνειες – Η εντολή Tabsurf

Επιφάνειες ορισμένες από τις ακµές τους: Η εντολή Edgesurf

Βασικά σχήματα επιφανειών, mesh box,mesh cone mesh cylinder, mesh pyramid, mesh sphere, mesh wedge, mesh torus

Βασικά στερεά σώµατα (Solids)

Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: Η εντολή Box

Σφαίρα: Η εντολή Sphere

Κύλινδρος: Η εντολή Cylinder

Κώνος: Η εντολή Cone

Πυραµίδα: Η εντολή Pyramid

Κυλινδρικός δακτύλιος: Η εντολή Torus

Ορθογώνια σφήνα: Η εντολή Wedge

Σχεδίαση πολυστερεού: Η εντολή Polysolid Syllabus Έκδοση 1.0 – Πιστοποιητικό CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση (3D) Certificate in Computer Aided Design (CAD 3D) Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 9 από 10

Στερεά σώµατα από διατοµές (profiles)

Στερεά από περιστροφή - Η εντολή Revolve

Στερεά από εξώθηση – εξέλαση – Η εντολή Extrude

Η εντολή Presspull

Η εντολή Sweep

Η εντολή Loft

Η µεταβλητή συστήματος Delobj

Στερεά σώµατα από πράξεις Boolean

Η εντολή Subtract

Η εντολή Union

Η εντολή Intersect

Η εντολή Interfere

Πληροφορίες για στερεά σονάτα

Η εντολή massprop, list - Κέντρο βάρους, ροπές αδρανείας, όγκος, µάζα

Επεξεργασία 3Δ σωµάτων

Εντολές μετακίνησης & επεξεργασίας στερεών στο χώρο

Στρογγύλεµα και πλαγιότµηση ακµών στερεού – Οι εντολές Fillet και Chamfer

Διμιουργία αντιγράφων 3Δ αντικειμένων στον χώρο διατεταγμένων ορθογωνικά η σφαιρικά – Η εντολή 3darray

Μετακίνηση στο χώρο: Η εντολή 3dmove – H χρήση του Gizmo

Διμιουργία συµµετρικών αντικειμένων ως προς επίπεδο - Η εντολή Mirror3d

Περιστροφή αντικειμένων στο χώρο – Οι εντολές Rotate3d και 3drotate

Ευθυγράµµιση αντικειμένων στο χώρο– Οι εντολές Align και 3dalign

Επεξεργασία στερών σωµάτων

Απότµηση στερεών – Η εντολή Slice

Επεξεργασία στερεών: Η εντολή Solidedit

Διόρθωση ιδιοτήτων στερεών µε την εντολή Properties

Επεξεργασία στερεών µε την χρήση των λαβών – Grips

Μετατροπή 2D αντικειμένων σε επιφάνειες και στερεά – Οι εντολές Convtosurface και Convtosolid. Η Εντολή Thicken

Επεξεργασία στερεών - Η εντολή Shell

Παρουσιάσεις 3Δ κατασκευών

Απόψεις, τοµές 3Δ στερεών προς εκτύπωση

Δηµιουργία φύλλων εκτύπωσης – Layouts

Χώρος χαρτιού, χώρος µοντέλου – Οι εντολές Pspace και Mspace

Δημιουργία μεμονωμένων κινητών παραθύρων άποψης – Η εντολή Mview

Διμιουργία προκαθορισμένων παραθύρων άποψης – Η εντολή Vports – δημιουργία, επεξεργασία, μετακίνηση, έλεγχος κλίμακας, κλείδωμα.

Απόψεις και τοµές στερεών – Οι εντολές Solview και Soldraw

Διμιουργία 2Δ προφίλ στερεών σωµάτων – Η εντολή Solprof

Δημιουργία τοµών και όψεων απο στερεά – Οι εντολές SECTIONPLANE και FLATSHOT

Φωτορεαλιστική απόδοση

Καθορισµός και διαχείριση στυλ απεικόνισης: Η εντολή Visualstyles η χρήση του-VisualStyleManager

Φωτισμός αντικειμένων, Φωτεινές πηγές – Οι εντολές Light, Lightlist και Sunproperties

Χρήση υλικών – Η εντολή Material – Διμιουργία νεου υλικού με την χρήση αρχείου φωτογταφίας

Εκτέλεση φωτορεαλισµού – Η εντολή render – σώσιμο σε αρχειο.