Περιεχόμενα εξεταστικής ύλης

 

Το πιστοποιητικό αποτελείται από τον Βασικό Κορμό και από τρείς (3) ενότητες επιλογής. Ο Υποψήφιος για να αποκτήσει το Πιστοποιητικό εξετάζεται στις ενότητες του Βασικού Κορμού και εάν επιθυμεί και σε 1, 2 ή και τις 3 ενότητες επιλογής. Οι ενότητες που διατίθενται στο πιστοποιητικό “Vellum International Certificate in Franchise Management,” είναι οι παρακάτω:

Ενότητα εφαρμογής

1. Βασικά Συστήματος Franchising - Εισαγωγή Βασική ενότητα 

2. Οργάνωση Συστήματος Δικαιόχρησης Βασική ενότητα

3. Νομολογία & Διεθνοποίηση Δικαιόχρησης Βασική ενότητα

4. Διαμόρφωση Προϋποθέσεων Εμπιστοσύνης Βασική ενότητα

5. Έρευνα & Επιλογή Συστήματος Δικαιόχρησης Βασική ενότητα

6. Οργάνωση Συστήματος Δικαιόχρησης Βασική ενότητα

7. Αξιολόγηση Συστήματος Δικαιόχρησης Βασική ενότητα

8. Διοίκηση Συστήματος Δικαιόχρησης Βασική ενότητα

9. Αξιολόγηση Επίδοσης Συστήματος Δικαιόχρησης Βασική ενότητα

 

Ενότητες Επιλογής

 

1. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise

2. Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise

3. Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις

Ο υποψήφιος εξετάζεται σε 30 ερωτήσεις, ο χρόνος εξέτασης είναι 45 λεπτά. Για να πάρει το πιστοποιητικό ο υποψήφιος θα πρέπει να επιτύχει στην εξεταστική διαδικασία πιστοποίησης, με ποσοστό επιτυχίας 70%, στο σύνολο του Βασικού Κορμού. Για τις ενότητες επιλογής, θα πρέπει να επιτύχει με το ποσοστό 70% και άνω για κάθε μια από τις τρείς (3) ενότητες επιλογής. Επισημαίνεται πως σε περίπτωση αποτυχίας, ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα επανάληψης της εξεταστικής διαδικασίας.

 

Ενότητα 1η : ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FRANCHISING - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Στην εισαγωγική αυτή ενότητα θα εξεταστούν βασικές έννοιες, όπως τι είναι Δικαιόχρηση, ποια είναι τα μέρη που την απαρτίζουν, μορφές αυτή που μπορεί να λάβει – νομικής και εσωτερικής οργάνωσης, ώστε να επιβοηθηθούν οι συμμετέχοντες στην κατανόηση του Συστήματος και αξιολόγησής του. Συγκεκριμένα:

Αντικείμενα Αξιολόγησης Γνώσεις/ Δεξιότητες/ Ικανότητες

Τι είναι η Δικαιόχρηση - Franchise

Ορισμός Συστήματος Δικαιόχρησης

Οικονομική Προσέγγιση

Η Φήμη ως Υπεραξία

Σύγχρονη Μορφή Δικαιόχρησης

Μέρη που Απαρτίζουν το Σύστημα Δικαιόχρησης

Έννοιες Συστήματος Δικαιόχρησης

Μέρη που Απαρτίζουν το Σύστημα

Σχέσεις Μερών Δικαιόχρησης

Μορφές Οργάνωσης Δικαιόχρησης

Αμοιβαία Οφέλη Συμ/χής σε Σύστημα

Κριτήρια Ταξινόμησης Συστήματος

Μορφές Σχέσεων Δικαιόχρησης

Εναλλακτικοί Τρόποι Οργάνωσης

Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Συστήματος

Πλεονεκτήματα Υιοθέτησης Επιχειρηματικού Συστήματος Δικαιόχρησης

Μειονεκτήματα του Συστήματος

Εταιρείες & Τύποι Επιχειρήσεων

Είδη / Μορφές Δικαιόχρησης

Ανεξάρτητοι Διανομείς

 

Ενότητα 2η : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ

Σε αυτή την ενότητα αναφέρονται οι κύριες μορφές που μπορεί να λάβει το Σύστημα Δικαιόχρησης, καθώς και η διάκριση των Φάσεων Ανάπτυξής του, όπως αυτά προσδιορίζονται μέσα από τον Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει τον κλάδο. Θέτοντας κατ΄ αυτό τον τρόπο, κριτήρια, κανόνες και διακριτούς ρόλους των εμπλεκόμενων μερών.

Αντικείμενα αξιολόγησης Γνώσεις/ δεξιότητες/ Ικανότητες

Κύριοι Τύποι Δικαιόχρησης

Κριτήρια Ανάπτυξης Δικτύου

Κύριες Μορφές Οργάνωσης

Τύποι Διεύρυνσης Δικτύου

Δικαιοδόχοι Πολλαπλών Σημείων

Διαφορές Μεταξύ Τύπων

Διάρθρωση Συστήματος Δικαιόχρησης

Επαγγελματική Ανέλιξη

Φάσεις Ανάπτυξης Δικτύου

Στοιχεία Οργάνωσης Συστήματος

Κανόνες Οργάνωσης & Λειτουργίας

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Franchise

Κώδικας Δεοντολογίας

Τεχνογνωσία (know how)

Διακανονισμός Δικαιόχρησης

Καθοδηγητικές Αρχές

Υποχρεώσεις Δικαιοπάροχου

Υποχρεώσεις Δικαιοδόχου

Σύστημα “Master Franchise”

Εύρεση Δικ/δόχων & Γνωστοποίηση

 

Ενότητα 3η : ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ

 

Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά την αφομοίωση των κύριων Νομικών σημείων ενός Συστήματος Δικαιόχρησης - Franchising, τόσο σε επίπεδο Ελλάδος, αλλά και Διεθνές, καθώς επίσης εξετάζει και τις προϋποθέσεις για τη διεθνοποίηση ενός Συστήματος Δικαιόχρησης – στάθμιση δυνατοτήτων και προσαρμογής Συστημάτων και Διαδικασιών.

Αντικείμενα αξιολόγησης Γνώσεις/ δεξιότητες/ Ικανότητες

 

Η Νομολογία Δικαιόχρησης στην Ελλάδα

Νομοθετικές Απαιτήσεις

Διάκριση Συμβάσεων Δικαιόχρησης & Διανομής

Κάθετες Συμπράξεις Επιχειρήσεων

Χρήση Τύπων & Όρων Δικαιοχ/σης

Η Σύμβαση Δικαιόχρησης

Ορισμός Σύμβασης Δικαιόχρησης

Δομή Σύμβασης Δικαιόχρησης

Άτυπες Λεπτομέρειες Σύμβασης

Διεθνή Συστήματα Δικαιόχρησης

Διεθνείς Νομοθετικές Προβλέψεις

Η Δικαιόχρησης στις ΗΠΑ

Ευρωπαϊκή Εξέλιξη Δικαιόχρησης

Διεθνής Προοπτική Ελληνικής Δικαιόχρησης

Λόγοι Διεθνοποίησης Δικαιόχρησης

Διακρίσεις Δικαιοπάροχων

Διεθνοποίηση Ελληνικών Επιχειρήσεων

Master Franchise, ως Μοχλός Διεθνοποίησης

Ορισμός Master Franchise

Στοχευμένο Μοντέλο Ανάπτυξης

Διεθνοποίηση μέσω Master Franchise

Προϋποθέσεις επιλογής Master Franchise

Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Master Franchise

Προβλήματα Επέκτασης Δραστηριοποίησης

 

Ενότητα 4η : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

 

Σε αυτή την ενότητα αναφέρονται βασικές έννοιες που αφορούν την εδραίωση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και, συνεπακόλουθα, εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ Δικαιοπάροχου και Δικαιοδόχων. Οι σχέσεις αυτές αποτυπώνονται μέσω οριοθέτησης της Νομικής Φύσης του θεσμού Δικαιόχρησης, της συνεπακόλουθης Σύμβασης Δικαιόχρησης.

Αντικείμενα αξιολόγησης Γνώσεις/ δεξιότητες/ Ικανότητες

Εκχώρηση Συστήματος Δικαιόχρησης

Οριοθέτηση Δικαιόχρησης

Κύριες Έννοιες Οριοθέτησης

Αποτύπωση Σύμβασης Δικαιόχρησης

Νομική Φύση Σύμβασης Δικαιόχρησης

. Στάδια Διαμόρφωσης Σύμβασης & Αμφότερες Υποχρεώσεις Μερών Σύμβασης

Στάδια Εφαρμογής Σύμβασης Δ/χ

Υποχρεώσεις Δικαιοπαρόχου

Υποχρεώσεις Δικαιοδόχου

. Φάσεις Εξέλιξης Σχέσεων Μερών

Φάσεις Εξέλιξης Σχέσεων Δικαιοπαρόχου – Δικαιοδόχου

Η Καλή Πίστη στη Συνεργασία

Αμοιβαία Πίστη Συμβαλλομένων Μερών

Σχέση Δικαιοδόχου - Δικαιοπάροχου

Διακρίσεις Εμπιστοσύνης

Επίπεδα Εμπιστοσύνης Δικαιόχρησης

Φιλικός Διακανονισμός Διαφορών

Φιλικός Διακανονισμός Διαφορών

 

Ενότητα 5η : ΕΡΕΥΝΑ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ

Η πέμπτη ενότητα αφορά την ανάδειξη των παραμέτρων που συνυπολογίζονται από τον εν δυνάμει Δικαιοδόχους, προκειμένου το επιλεχθέν σύστημα Δικαιόχρησης να αποδειχθεί επικερδές με την πάροδο του χρόνου λειτουργίας του. Αυτό καταδεικνύεται μέσω της κατάδειξης της μεθοδολογίας Έρευνας των Διαθέσιμων Συστημάτων, καταγραφής των Κριτηρίων Αξιολόγησης Συστημάτων Δικαιόχρησης και θέσπισης Προδιαγραφών των συμβαλλόμενων μερών.

Αντικείμενα Αξιολόγησης Γνώσεις/ Δεξιότητες/ Ικανότητες

 

Σημασία Έρευνας Αγοράς Δικαιόχρησης

Σημασία Έρευνας στη Δικαιόχρηση

Στάδια Διερευνητικής Διαδικασίας

Οφέλη Ερευνών

Επιλογή Συστήματος Δικαιόχρησης – Νέου ή Διαδεδομένου

Κριτήρια Ορθής Επιλογής

Κριτήρια Επιλογής Εταιρείας Δικαιόχρησης

Προϋποθέσεις Συστήματος Δικαιόχρησης

Επιλογή μεταξύ Δικαιόχρησης ή Ανεξάρτητης Επιχείρησης

Βασικές Προϋποθέσεις Επιλογής Συστήματος

Κατηγορίες Προϋποθέσεων Επιλογής

Ενημερωτικός Φάκελος

Μύθοι, Παρανοήσεις & Αλήθειες

Διεξαγωγή Έρευνας Αγοράς Δικαιόχρησης

Στάδια Έρευνας Επιλογής Συστήματος

Βήματα Ένταξης σε Σύστημα Δικαιόχρησης

 

Ενότητα 6η : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ

Η ενότητα αυτή εμπεριέχει τα κύρια μέσα αποτίμησης της Αξίας, Οργανωτικής ή Χρηματοοικονομικής, μιας Επιχείρησης Δικαιόχρησης, ως εργαλεία λήψης απόφασης ενός υποψηφίου Δικαιοδόχου για τη συμμετοχή του σε Δίκτυο Δικαιόχρησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αποτύπωσης των αναμενόμενων Όρων “Σύμβασης Δικαιόχρησης,” προσδιορισμός παραμέτρων “Πακέτου Δικαιόχρησης,” Αποτίμηση Αξίας & Χρηστικότητας “Εγχειριδίου Λειτουργίας” και Εισαγωγή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Αξιοποίησή τους.

Αντικείμενα Αξιολόγησης Γνώσεις/ Δεξιότητες/ Ικανότητες

Κύρια Θέματα Σύμβασης Δικαιόχρησης

Ορισμοί Σύμβασης Δικαιόχρησης

Ενδεχόμενοι Όροι Σύμβασης

Προμήθειες & Αποκλειστικότητα

Πλεονεκτήματα Αποκλειστικότητας

Πακέτο Δικαιόχρησης

Ορισμός Πακέτου Δικαιόχρησης

Χρηστικότητα Πακέτου Δικαιόχρησης

Συμφωνίες εντός Πακέτου

Θέματα Εγχειριδίου Δικαιόχρησης

Έννοια Εγχειρίδιου Λειτουργίας

Σκοπός Σύνταξης Εγχειριδίου Λειτουργίας

Πλεονεκτήματα Εγχειριδίου Λειτουργίας

Ο πολύπλευρος Ρόλος ενός Εγχειρίδιου

Καλυπτόμενοι Τομείς Λειτουργίας

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Χρηματοοικονομική Λογιστική, Ορισμός

Χρησιμότητα Χρημ/Οικον. Λογιστικής

Λήψη Αποφάσεων με Χρ/Οικ Λογιστική

Έννοια & Λειτουργία Λογιστικών Καταστάσεων

Οικονομικές Καταστάσεις Τέλους Χρήσης

Τρόποι Αποτίμησης Εταιρικής Αξίας

Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης

Μέθοδοι Βασισμένες στον Ισολογισμό

Μέθοδοι βάσει Κατάστασης Αποτελεσμ. Χρήσης

Μέθοδοι βασισμένες στην Υπεραξία

Τρόποι Αποτίμησης Εταιρικής Αξίας

 

Ενότητα 7η : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ

Στο κεφάλαιο αυτό Δεικνύονται όλα κριτήρια αξιολόγησης Δικαιοπάροχων και Δικαιοδόχων, έτσι ώστε να συμβάλουν στην ορθή επιλογή συνεργατών και Συστημάτων Δικαιόχρησης, ενώ μακροπρόθεσμα να τεθούν οι βάσεις για υγιείς, κερδοφόρες επαγγελματικές σχέσεις. Είναι η αποτύπωση κριτηρίων αμφότερης Αξιολόγησης Συνεργατών, έγκαιρη ανίχνευση αναξιόπιστων Συνεργατών, καθώς και κατάδειξη παραγόντων επιτυχίας Συστήματος Δικαιόχρησης.

Αντικείμενα Αξιολόγησης Γνώσεις/ Δεξιότητες/ Ικανότητες

Αξιολόγηση Δικαιοπάροχου

Σημεία Ελέγχου Δικαιοπάροχου

Ανίχνευση Αναξιόπιστων Δικαιοπάροχων

Σημεία Επιφύλαξης Δικαιοπάροχου

Αξιολόγηση λοιπών Δικαιοδόχων

Δυσχέρειες Επιλογής Ορθού Δικαιοδόχου.

Προσέλκυση κατάλληλων Δικαιοδόχων

Αυτοαξιολόγηση Δικαιοδόχου

Κανόνες Διαπραγμάτευσης Σύμβασης

Αποτύπωση προσδοκιών κάθε Μέρους

Προσεγγίζοντας τον Υποψήφιο Δικαιοδόχο

Διαπραγματευόμενοι με Υποψήφιο Δικαιοδόχο

Παράγοντες Επιτυχίας & Αποτυχίας Συστήματος

Αμφίδρομη Σχέση Ωφέλειας - Κέρδους

Παράγοντες Επιτυχίας Συστήματος Δικαιόχρησης

ΠροβλήματαΑνάπτυξης Δικαιόχρησης

Προβλήματα Επένδυσης Επιχειρηματία

 

Ενότητα 8η : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ

Το κεφάλαιο αυτό αφορά την ανάδειξη κύριων εργαλείων σύγχρονης Οργάνωσης ενός Συστήματος Δικαιόχρησης, όπως χρησιμοποιούνται για τη συγκροτημένη Διοίκηση δικτύου ή αλυσίδας Δικαιοληπτών ή ληπτών. Στο πλαίσιο αναφοράς γίνεται αποτύπωση παραγόντων Ηγεσίας ενός Δικτύου, τρόποι Εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, παράθεση κύρια χρησιμοποιούμενων Πληροφοριακών Συστημάτων, κανόνες που Διέπουν την Προμήθεια Προϊόντων από Δικαιολήπτες, καθώς και χρήση της Εξυπηρέτησης ως Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα.

Αντικείμενα Αξιολόγησης Γνώσεις/ Δεξιότητες/ Ικανότητες

Παράγοντες Αποτελεσματικής Διοίκησης

Εταιρική Νοοτροπία - Κουλτούρα

Σύμπλευση Νοοτροπίας Εταιρείας & Συνεργατών

Ορισμοί Έννοιας Ηγεσίας

Χαρακτηριστικά & Δεξιότητες Ηγέτη

Αποτελεσματικότητα Ηγεσίας

Συμπεριφορά και Είδος Ηγεσίας

Ηγεσία στα Συστήματα Δικαιόχρησης

Ηγεσία ως Μοχλός Ανάπτυξης

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Πυλώνες Συστήματος Δικαιόχρησης

Ποιότητα και  Δικαιόχρηση

Έννοια Διασφάλισης Ποιότητας

Έννοια Ποιοτικού Ελέγχου

Τυποποίηση στη Δικαιόχρηση

Πλεονεκτήματα Τυποποίησης Δικαιόχρησης

Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών

Συμβολή Τεχνολογίας στην Επιχειρηματικότητα

Προσδιορισμός ERP

Λόγοι Υιοθέτησης Συστημάτων ΕRP

Πλεονεκτήματα Συστημάτων ERP

Μειονεκτήματα Συστημάτων ERP

Customer Relationship Management CRM

Λειτουργία Συστήματος CRM

Τύποι Λειτουργίας CRM

Ηλεκτρονικό Εμπόριο / E-Shop

Προμήθειες Προϊόντων Συστήματος

Πλεονεκτήματα Ρήτρας Αποκλειστικότητας

Ρήτρα Αποκλειστικότητας & Ελεύθερος Ανταγωνισμός

Νομιμότητα Ρήτρας Αποκλειστικότητας

Εξυπηρέτηση Πελατών

Έρευνα Αγοράς

Τακτικές Βελτίωσης Εξυπηρέτησης

 

Ενότητα 9η : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ

 

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν όλες οι διαδικασίες Ελέγχου και Αξιολόγησης ως προς τους πυλώνες της Ποιότητας, Αποδοτικότητας και Αμοιβαίου Οφέλους. Συνοπτικά, θέτονται τα κριτήρια Απόδοσης του Συστήματος Δικαιόχρησης, αποτυπώνονται οι παράγοντες ελέγχου ενός Δικτύου για τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας των Δικαιοδόχων απόδοσης των Συντελεστών ενός Συστήματος Δικαιόχρησης, ώστε να καταστεί συνεπές

Αντικείμενα αξιολόγησης Γνώσεις/ δεξιότητες/ Ικανότητες

Έλεγχος & Επιθεωρήσεις

Έλεγχος & Υποστήριξη

Επιθεώρηση Καταστημάτων

Αξιολόγηση Πιλοτικού Καταστήματος

Κριτήρια Απόδοσης - Αποτελεσματικότητας

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Σημασία Αριθμοδεικτών

Προβλήματα Ερμηνείας Αριθμοδεικτών

Βελτιώνοντας τα Αποτελέσματα Αριθμοδεικτών

Κατηγορίες Αριθμοδεικτών

Τιμολογιακή Πολιτική

Καθορισμός Τιμολ/κής Πολιτικής

Τρόποι Ελέγχου Τιμ. Πολιτικής

Ορισμός Προτεινόμενων ή / & Ανώτατων Τιμών

Παρέμβαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 

Προάσπιση Ανταγωνισμού Μεταξύ Μελών

Σχέση μεταξύ Συμβαλλομένων Μερών

 Λύση Συμβολαίου Δικαιόχρησης

Καταγγελία Σύμβασης Δικαιόχρησης

Συνέπειες για Δικαιοπάροχο

Συνέπειες για Δικαιοδόχο

Διαχείριση Αδιάθετων Εμπορευμάτων Δικαιοδόχου

Ανανέωση Συμβολαίου Δικαιόχρησης

Έλλειψη Συμβατικής Πρόβλεψης για τη Ρύθμιση

Σιωπηρή Ανανέωση της Σύμβασης

Μη Σιωπηρή Ανανέωση της Σύμβασης