3.2.1 Βασικές Αρχές Λογιστικής Το πρώτο τμήμα της εξεταστικής διαδικασίας έχει σχεδιαστεί με σκοπό να εξετάσει το θεωρητικό υπόβαθρο του υποψηφίου αναφορικά με τις εισαγωγικές έννοιες της Λογιστικής Επιστήμης.

Αντικείμενα Αξιολόγησης

Κριτήρια Απόδοσης

Δεξιότητες που θα εξεταστούν

 

1.1. Εισαγωγικές έννοιες Λογιστικής

 

1.1.1 Γνώση έννοιας και διακρίσεων οικονομικών μονάδων.

1.1.1.1 Να κατανοείται η έννοια της οικονομικής ομάδας ή οργανισμού

1.1.2 Διακρίσεις οικονομικών μονάδων.

1.1.2.1 Να διακρίνονται οι επιχειρήσεις βάσει επιδιωκομένου σκοπού

1.1.2.2 Να διακρίνονται οι επιχειρήσεις βάσει αντικειμένου απασχόλησης

1.1.2.3 Να διακρίνονται οι επιχειρήσεις βάσει ιδιότητας και νομικής μορφής του φορέα τους (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - ΙΚΕ - Ο.Ε. - Ε.Ε - Ατομική) Διάκριση χρηστών λογιστικών πληροφοριών

1.1.3.1 Αναγνώριση χρηστών των λογιστικών πληροφοριών

 

1.2 Βασικές Λογιστικές έννοιες

 

1.2.1 Κατανόηση χονδρικής και

1.2.1.1 Διάκριση έννοιας χονδρι- Syllabus Έκδοση 1.0 – Πιστοποιητικό Εμπορικής και Οικονομικής Διαχείρισης Επιχειρήσεων με τη χρήση Η/Υ IT Skills in Commercial and Financial Management Certificate Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 9 από 15 λιανικής κής και λιανικής πώλησης

1.2.2 Κατανόηση λογιστικής εγγραφής και Λογιστικών Μεθόδων

1.2.2.1 Έννοια λογιστικής εγγραφής και λογιστικών μεθόδων (Απλογραφική, Διπλογραφική)

1.2.3 Κατανόηση λογιστικής ισότητας και σχετικών εννοιών

1.2.3.1 Έννοιες Εσόδου και Εξόδου

1.2.3.2 Έννοιες Ενεργητικού / Παθητικού / Καθαρής θέσης

1.2.3.3 Έννοια και Πρόσημο Ισολογισμού

1.2.3.4 Έννοιες Χρέωσης και Πίστωσης

1.2.3.5 Κινήσεις λογαριασμών στο διπλογραφικό σύστημα

1.2.4 Κατανόηση έννοιας απογράφης.

1.2.4.1 Έννοια απογραφής

1.2.5 Φόρος Προστιθεμένης Αξίας

1.2.5.1 Θεωρητική παρουσίαση κύριων αρχών Φ.Π.Α.

1.2.5.2 Διαδικασία προσθήκης Φ.Π.Α.

1.2.5.3 Διαδικασία αποφορολόγησης

1.2.5.4 Διάκριση μηνιαίων ή περιοδικών φορολογικών υποχρεώσεων επιχείρησης.

1.2.5.5 Καταλυτικές ημερομηνίες υποβολής προσωρινής, εκκαθαριστικής και δήλωσης ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

1.2.6 Κατανόηση τιμολόγησης και υπολογισμού κέρδους.

1.2.6.1 Διαδικασία τιμολόγησης και υπολογισμού κέρδους

1.2.7 Γνώση υποχρεωτικών και προαιρετικών λογιστικών βιβλίων

1.2.7.1 Κατηγορίες Λογιστικών Βιβλίων

1.2.7.2 Έννοια και χαρακτηριστικά Ημερολόγιου

1.2.7.3 Έννοια και χαρακτηριστικά του Καθολικού

1.2.7.4 Έννοια και χαρακτηριστικά Ισοζυγίου

1.2.7.5 Λοιπά λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τις τρέχουσες δια- Syllabus Έκδοση 1.0 – Πιστοποιητικό Εμπορικής και Οικονομικής Διαχείρισης Επιχειρήσεων με τη χρήση Η/Υ IT Skills in Commercial and Financial Management Certificate Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 10 από 15 τάξεις

1.2.7.6 Όρια και λειτουργία των Βιβλίων Β’ και Γ’ Κατηγορίας.

1.2.7.7 Υποχρεωτικά και προαιρετικά βιβλία.

1.2.8 Διάκριση παραστατικών εμπορικών συναλλαγών

1.2.8.1 Η κατανόηση της έννοιας και της χρησιμότητας των παραστατικών βάσει των νεωτέρων διατάξεων.

1.2.8.2 Οι κατηγορίες των παραστατικών εμπορικών συναλλαγών

1.2.9 Διάκριση και χρήση αξιογράφων

1.2.9.1 Η κατανόηση της έννοιας και η γνώση των κατηγοριών αξιογράφων

 

1.3 Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

 

1.3.1 Γνώση Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

1.3.1 .1 Κατανόηση χρησιμότητας και πεδίο εφαρμογής του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) για Μηχανογραφημένα Λογιστήρια (κυριότερες διατάξεις ανά κατηγορία βιβλίων).

1.3.1.2 Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών

1.3.1.3 Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών - Εξαιρέσεις - Απαλλαγές

1.3.1.4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων - Τιμολόγηση Συναλλαγών

1.3.1.5 Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης, Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

1.3.1.6 Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών

1.3.1.7 Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής

 

1.4 Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

 

1.4.1 Γνώση έννοιας, περιεχομένου και σκοπού Ε.Γ.Λ.Σ.

1.4.1.1 Έννοια, περιεχόμενο και σκοπός Ε.Γ.Λ.Σ.

1.4.1.2 Η σημασία του Λογιστικού σχεδίου για την Ιδιωτική και Εθνική Οικονομία

1.4.2 Κατανόηση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

1.4.2.1 Βασικές Αρχές του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Syllabus Έκδοση 1.0 – Πιστοποιητικό Εμπορικής και Οικονομικής Διαχείρισης Επιχειρήσεων με τη χρήση Η/Υ IT Skills in Commercial and Financial Management Certificate Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 11 από 15

1.4.2.2 Δομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

 

1.5 Λογαριασμοί

 

1.5.1 Γνώση έννοιας, συστατικών στοιχείων και λειτουργίας λογαριασμών

1.5.1.1 Λογαριασμοί στη λογιστική ανάλυση

1.5.1.2 Συστατικά στοιχεία και λειτουργία λογαριασμών

1.5.2 Ικανότητα Διάκρισης λογαριασμών ομάδων 1-10

1.5.2.1 Διακρίσεις Πρωτοβάθμιων Λογαριασμών

1.5.3 Υποχρεωτικοί και προαιρετικοί λογαριασμοί

1.5.3.1 Αναγνώριση υποχρεωτικών και προαιρετικών λογαριασμών

1.5.4 Κατανόηση χρεοπιστώσεων λογαριασμών οικονομικών μεγεθών

1.5.4.1 Χρεοπιστώσεις λογαριασμών βασικών οικονομικών πράξεων

1.5.5 Διασύνδεση πραγματικών οικονομικών καταστάσεων με λογαριασμούς

1.5.5.1 Ικανότητα διασύνδεσης πραγματικών οικονομικών καταστάσεων με λογαριασμούς

 

1.6 Λογαριασμοί Ενεργητικού

 

1.6.1 Γνώση 1 ης ομάδας (Παγίου Ενεργητικού)

1.6.1.1 Διαχωρισμός Υποκατηγοριών περιουσιακών στοιχείων του Πάγιου Ενεργητικού

1.6.2 Γνώση 2 ης ομάδας (Αποθεμάτων)

1.6.2.1 Υποκατηγορίες ομάδας Αποθεμάτων

1.6.3 Γνώση 3 η ομάδας Λογαριασμών (Απαιτήσεων και Διαθεσίμων)

1.6.3.1 Κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που παρακολουθεί η ομάδα Απαιτήσεων και Διαθεσίμων.

 

1.7 Λογαριασμοί Παθητικού και Καθαρής Περιουσίας

 

1.7.1 Κατανόηση χρήσης Λογαριασμών 4ης ομάδας (Καθαρής Θέσης - Προβλέψεων και Μακροπροθέσμων υποχρεώσεων)

1.7.1.1 Να κατανοείται η χρησιμότητα των Λογαριασμών της 4ής ομάδας.

1.7.1.2 Να διακρίνονται οι υποκατηγορίες των Λογαριασμών 4 ης ομάδας

1.7.2 Κατανόηση χρήσης Λογαριασμών 5ης ομάδας (Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων)

1.7.2.1 Να κατανοείται η χρησιμότητα των Λογαριασμών της 5ης ομάδας και να διακρίνονται οι υποκατηγορίες των Λογαριασμών της.

 

1.8 Λογαριασμοί Εκμεταλλεύσεως

 

1.8.1 Κατανόηση χρήσης 6 ης ομάδας (Οργανικά έξοδα κατ΄ είδος)

1.8.1.1 Έννοια οργανικών εξόδων, διάκριση και κατανόηση υποκατηγοριών 6η ομάδας

1.8.2 Κατανόηση 7 ης ομάδας (Οργανικά έσοδα κατ΄ είδος)

1.8.2.1 Κατανόηση έννοιας οργανικών εσόδων Syllabus Έκδοση 1.0 – Πιστοποιητικό Εμπορικής και Οικονομικής Διαχείρισης Επιχειρήσεων με τη χρήση Η/Υ IT Skills in Commercial and Financial Management Certificate Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 12 από 15

1.8.2.2 Υποκατηγορίες οργανικών εσόδων

 

1.9 Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων

 

1.9.1 Κατανόηση και διακρίσεις δευτεροβάθμιων 8ης ομάδας (Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων)

1.9.1.1 Κατανόηση έννοιας Αποτελεσμάτων και υποκατηγορίων Λογαριασμών 8ης ομάδας

 

1.10. Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως

 

1.10.1 Γνώση Λογαριασμών 9ης ομάδας.

1.10.1.1 Κατανόηση χρησιμότητας 9ης ομάδας και διακρίσεις των δευτεροβάθμιων λογαριασμών της.

 

1.11 Λογαριασμοί Τάξεως

 

1.11.1 Κατανόηση έννοιας και περιεχομένου των Λογαριασμών Τάξεως

1.11.1.1 Έννοια, περιεχόμενο και λειτουργία Λογαριασμών Τάξεως

1.11.2 Διάκριση κατηγοριών Λογαριασμών Τάξεως

1.11.2.1. Κατηγορίες Λογαριασμών Τάξεως

 

 Εμπορική και Οικονομική Διαχείριση Επιχειρήσεων Το πρακτικό – σεναριακό μέρος της εξεταστικής διαδικασίας είναι αφιερωμένο στην πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων χρήσης της Εμπορικής και Οικονομικής Διαχείρισης μιας επιχείρησης δια μέσω λογιστικών εφαρμογών, αξιολογώντας δεξιότητες όπως είναι η διαχείριση αποθήκης, προμηθευτών, πελατών, πιστωτών, χρεωστών, αγορών και πωλήσεων, εισπράξεων, πληρωμών, εμβασμάτων, ταμειακών συναλλαγών και αξιογράφων. Αντικείμενα Αξιολόγησης Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν

 

2.1 Διαδικασία εισόδου στην εφαρμογή

 

2.1.1 Κατανόηση διαδικασίας εισόδου

2.1.1.1 Διαδικασία εισόδου με αναφορά σε αρχείο συνδέσεων, χρήστες, εταιρείεςυποκαταστήματα και Ημερομηνίες.

 

2.2 Βοηθητικά μενού και εργαλειοθήκες

 

2.2.1 Ρυθμίσεις επιλογών συστήματος

2.2.1.1 Γνώση και χρήση Εργαλείων

2.2.1.2 Διαχείριση Εκτυπωτών (ορισμός, προσθαφαίρεση)

2.2.1.3. Βάσεις δεδομένων (δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας - back up και ανάκτηση δεδομένων)

2.2.1.4 Άδειες χρήσης

2.2.3 Κατανόηση ενεργής επιλογής

2.2.3.1 Χρήση ενεργής επιλογής σε ανοιχτά ευρετήρια.

2.2.4 Μενού επιλογών

2.2.4.1 Εμφάνιση / απόκρυψη μενού επιλογών Syllabus Έκδοση 1.0 – Πιστοποιητικό Εμπορικής και Οικονομικής Διαχείρισης Επιχειρήσεων με τη χρήση Η/Υ IT Skills in Commercial and Financial Management Certificate Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 13 από 15

2.2.4.2 Επιλογή μπάρας διαχείρισης παραμέτρων

2.2.4.3 Επιλογή μπάρας διαχείρισης εργασιών

 

2.3 Παραμετροποίηση συστήματος με την χρήση της εργαλειοθήκης

 

2.3.1 Διαχείριση εταιριών

2.3.1.1 Προβολή καταλόγου εταιριών

2.3.1.2 Δημιουργία νέας εταιρίας

2.3.1.3 Αντιγραφή εταιρίας

2.3.1.4 Διαγραφή εταιρίας

2.3.1.5 Παραμετροποίηση εταιρίας

2.3.2 Παραμετροποίηση τρόπων πληρωμής

2.3.2.1 Καταχώρηση τρόπων πληρωμής συναλλασσόμενων

2.3.3 Λοιπές χρηματοοικονομικές παραμετροποιήσεις

2.3.3.1 Διαχείριση πιστωτικών καρτών

2.3.3.2 Εισαγωγή – καθορισμός παραστατικών και αξιόγραφων.

2.3.3.3 Διαχείριση αξιόγραφων και παραστατικών.

2.3.3.4 Εισαγωγή και διαχείριση χρηματικών λογαριασμών

2.3.3.5 Κατανόηση και διαχείριση εμβασμάτων

 

2.4 Βασικές εργασίες με τη χρήση της εργαλειοθήκης εργασιών

 

2.4.1 Διαχείριση παραστατικού πώλησης

2.4.1.1 Καταχώρηση στοιχείων παραστατικού πώλησης

2.4.1.2 Διαγραφή πώλησης

2.4.1.3 Μετασχηματισμός παραστατικού πώλησης (και σε κύκλωμα αγορών)

2.4.1.4 Ακυρώσεις παραστατικών (αντιλογισμός)

2.4.2 Διαχείριση παραστατικού αγοράς

2.4.2.1 Δημιουργία παραστατικού αγοράς

2.4.2.2 Καταχώρηση στοιχείων παραστατικού αγοράς

2.4.2.3 Τροποποίηση παραμέτρων αγοράς Syllabus Έκδοση 1.0 – Πιστοποιητικό Εμπορικής και Οικονομικής Διαχείρισης Επιχειρήσεων με τη χρήση Η/Υ IT Skills in Commercial and Financial Management Certificate Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 14 από 15

2.4.2.4 Διαγραφή αγοράς

2.4.2.5 Μετασχηματισμός παραστατικού αγοράς

2.4.3 Διαχείριση είσπραξης

2.4.3.1 Καταχώρηση είσπραξης πελάτη

2.4.3.2 Καταχώρηση είσπραξης χρεώστη

2.4.4 Διαχείριση πληρωμής

2.4.4.1 Καταχώρηση πληρωμής προμηθευτή

2.4.4.2 Καταχώρηση πληρωμής πιστωτή

2.4.5 Διαχείριση εμβασμάτων

2.4.5.1 Καταχώρηση εμβασμάτων (πελατών, χρεωστών, προμηθευτών, πιστωτών).

2.4.6 Διαχείριση Πελατών

2.4.6.1 Εισαγωγή νέου πελάτη

2.4.6.2 Τροποποίηση καρτέλας πελάτη

2.4.6.3 Διαγραφή πελάτη

2.4.7 Διαχείριση Προμηθευτών

2.4.7.1 Εισαγωγή νέου προμηθευτή

2.4.7.2 Τροποποίηση καρτέλας προμηθευτή

2.4.7.3 Διαγραφή προμηθευτή

2.4.8 Διαχείριση Χρεωστών / Πιστωτών

2.4.8.1 Εισαγωγή και τροποποίηση καρτελών χρεωστών/ πιστωτών

2.4.8.2 Κατανόηση παραμέτρων σχετικών πεδίων

2.4.9 Διαχείριση αποθήκης

2.4.9.1 Δημιουργία νέου κωδικού είδους

2.4.9.2 Κατασκευή κωδικού από επιλογή πεδίου μέσα από το είδος

2.4.9.3 Προβολή και επιλογή ειδών

2.4.9.4 Τροποποίηση και διαγραφή είδους

2.4.9.5 Προσθήκη παραστατικών αποθήκης Syllabus Έκδοση 1.0 – Πιστοποιητικό Εμπορικής και Οικονομικής Διαχείρισης Επιχειρήσεων με τη χρήση Η/Υ IT Skills in Commercial and Financial Management Certificate Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 15 από 15

2.4.10 Διαχείριση υπηρεσιών

2.4.10.1 Δημιουργία νέας υπηρεσίας

2.4.10.2 Προβολή και επιλογή υπηρεσιών

2.4.10.3 Τροποποίηση και διαγραφή υπηρεσίας

2.4.11 Διαχείριση Ανευρέσεων

2.4.11.1 Βασικοί χειρισμοί ευρετηρίων και ανευρέσεων

2.4.12 Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων

2.4.12.1 Εμφάνιση οικονομικής κατάστασης συγκεκριμένων πελατών – ενηλικιωμένα υπόλοιπα

2.4.12.2 Εμφάνιση οικονομικών καταστάσεων συγκεκριμένων ειδών

2.4.12.3 Εμφάνιση συνοπτικής ή / και αναλυτικής οικονομικής κατάστασης εταιρίας

2.4.13 Εκτυπώσεις

2.4.13.1 Γνώση πρότυπων φορμών εκτυπώσεων

2.4.13.2 Δυνατότητα εκτυπώσεων καταστάσεων πελατών, προμηθευτών, πιστωτών, χρεωστών και λοιπών οικονομικών καταστάσεων

2.4.13.3 Εκτυπώσεις Ισοζυγίου περιόδου, καθολικών, ημερολογίου, πρωτοβάθμιων και λοιπές πληροφοριακές εκτυπώσεις.

2.4.13.4 Έκδοση μηνιαίας εκκαθαριστικής κατάστασης ΦΠΑ