Περιεχόμενα εξεταστικής ύλης

 

Κεφάλαιο 1

 

Eγκατάσταση της PHP με το Αpache σε συστήματα Linux

Πρόσθετες επιλογές διαμόρφωσης για Linux

Ενοποίηση της php με το Apache σε συστήματα Linux

Εγκατάσταση των αρχείων της php στα Windows

Το αρχείο PHP.ini

Έλεγχος της εγκατάστασης

Βοήθεια για εγκατάσταση

Php scripts- Tα βασικά

Η αρχή και το τέλος μιας ενότητας εντολών php

Η εντολή Echo και η συνάρτηση print

Συνδυασμένη χρήση της html και της php

Προσθήκη σχολίων σε κώδικα της php

 

Κεφάλαιο 2 

 

Τα δομικά στοιχεία της php

Μεταβλητές

Γενικές και υπέρ γενικές μεταβλητές

Τύποι δεδομένων

Ακέραιοι αριθμοί

Αριθμοί διπλής ακριβείας double

Boolean τύποι δεδομένω

Ο τύπος δεδομένων null

Αλφαριθμητικά (Strings)

Πίνακες (Αrrays)

Αντικείμενα objects

Σταθερές

Επεξεργασία αλφαριθμητικών

Δείκτης αλφαριθμητικών

Συνένωση αλφαριθμητικών

Μήκος αλφαριθμητικού

Αναζήτηση γραμμάτων η αλφαριθμητικών μέσα σε αλφαριθμητικό

Σύγκριση αλφαριθμητικών

Επιλογή τμήματος αλφαριθμητικού και αντικατάστασης του

Συναρτήσεις για την αλλαγή γραμμάτων από πεζά Σε κεφάλαια και αντίστροφο

Επεξεργασία αριθμό

Αριθμητικοί τελεστές

Τελεστές αυξήσης

Ειδική τελεστές Αναθέσης

Τελεστές σύγκρισης

Κανόνες προτεραιότητας πράξεων- παρενθέσεις

Βασικές μαθηματικές συναρτήσεις 

 

Κεφάλαιο 3

 

Εντολές ελέγχου ροής εκτέλεσης php

Έλεγχος της ροής εκτέλεσης

Εντολή if

Χρήση της πρότασης elseστην εντολή if

Χρήση της πρότασης else if στην εντολή   if

H εντολή Switch

Ο τελεστής ?

Βρόγχοι

Η εντολή while

Η εντολή do... while 

Εντολή For

Έξοδος από ένα βρόχο με την εντολή break

Παράκαμψη μιας επανάληψης με την εντολή continue 

Ένθεση βροχών

Τμημα κωδικα και έξοδο στην εφαρμογή browser

 

Κεφάλαιο 4

 

Συναρτήσεις

Τι είναι μία συνάρτηση

Κλήση συναρτήσεων

Ορισμός μιας συνάρτησης

Επιστροφή τιμών από τις καθοριζόμενες από το χρήστη συνάρτησεις

Το εύρος (πεδίο δράσης) των μεταβλητών

Προσπέλαση μεταβλητών με την εντολή global

Αποθήκευση πληροφοριών καταστάσεις μεταξύ διαδοχικών κλήσεων μιας συνάρτησης με την εντολή static

Περισσότερα για τα ορίσματα

Ορισμός προεπιλεγμένων τιμών για τα ορίσματα

Πέρασμα αναφορών μεταβλητών σε συνάρτησεις

Έλεγχος της ύπαρξης μιας συνάρτησης

 

Κεφάλαιο 5

 

Διατάξεις

Τι είναι μία διάταξη

Δημιουργία διατάξεων

Δημιουργία σχεσιακών διατάξεων

Δημιουργία πολυδιάστατων διατάξεων

Σχετιζόμενες με τις διατάξεις συναρτήσεις 

 

Κεφάλαιο 6

 

Αντικείμενα

Δημιουργία ενός αντικειμένου

Ιδιότητες των αντικειμένων

Μέθοδοι των αντικειμένων

Συναρτήσεις constructor

Κληρονομικότητα των αντικειμένων

 

Κεφάλαιο 7

 

Εργασία με φόρμες

Δημιουργία μιας απλής φόρμας εισαγωγής δεδομένων

Προσπέραση των δεδομένων της φόρμας με καθοριζόμενες από τον χρήστη διατάξεις

Συνδυασμός html και php κώδικα στην ίδια σελίδα

Χρήση κρυφών παιδιών για την αποθήκευση πληροφοριών καταστάσης

Ανακατεύθυνση του χρήστη σε μία διαφορετική θέση

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την υποβολή φόρμας

Διαμόρφωση του συστήματος για χρήση της συνάρτησης mail()

Δημιουργία της φόρμας

Δημιουργία του script για την αποστολή του μηνύματος

Μορφοποίηση του μηνύματος σας με την html

Μεταφορά αρχείων

Δημιουργία της φόρμας αποστολής αρχείων

Δημιουργία τους script αποστολής αρχείων

 

Κεφάλαιο 8

 

Με cookies και με συνοδούς επικοινωνίας των χρηστών

Εισαγωγή στα cookies

Δομή ενός cookie

Προσπέλαση cookies

Καθορισμός ενός cookie με php

Διαγραφή ενός Cookie

Οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση συνοδών επικοινωνίας

Έναρξη μιας Συνόδου επικοινωνίας

Διαχείριση των μεταβλητών Συνόδου

Πέρασμα του κωδικού μιας συνόδου στο  αλφαριθμητικό ερωτήματος

Τερματισμός συνόδων και ακύρωση των μεταβλητών

Χρυσή Συνόδου επικοινωνία σε ένα περιβάλλον με εγγεγραμμένους χρήστες

Εργασία με εγγεγραμμένους χρήστες

Εργασία με προτιμήσεις χρήστη

 

Κεφάλαιο 9

 

Εργασία με αρχεία και καταλόγους

Ενσωμάτωση αρχείων με την include()

Επιστροφή μιας τιμής από ένα ενσωματωμένο έγγραφο

Χρήση της include() σε δομές ελέγχου της ροής εκτέλεσης

Ντιρεκτίβα include path

Έλεγχος αρχείων

Έλεγχος της ύπαρξης ενός σε αρχείο με τη συνάρτηση file_exists() 

Είναι αρχείο ή κατάλογος 

Έλεγχος της κατάστασης ενός αρχείου

Εύρεση του μεγέθους ενός αρχείο με τη συνάρτηση filesize()

Εύρεση πληροφοριών ημερομηνίας για ένα αρχείο

Δημιουργία μιας συνάρτησης η οποία εκτελεί πολλαπλούς ελέγχους σε αρχείο

Δημιουργία και διαγραφή αρχείων

Άνοιγμα ενός αρχείου για εγγραφή ανάγνωση η προσθήκη δεδομένων 

Ανάγνωση δεδομένων από αρχεία

Ανάγνωση γραμμών από ένα αρχείο με τις συναντήσεις fgets() και feof()

Ανάγνωση τυχαίου ποσού δεδομένων από ένα αρχείο με τη συνάρτηση Fread()

Ανάγνωση χαρακτήρων από ένα αρχείο με τη συνάρτηση fgetc()

Εγγραφή η προσθήκη δεδομένων σε ένα αρχείο

Εγγραφή δεδομένων σε ένα αρχείο με τις συναρτήσεις fwrite() και fputs()

Κλείδωμα αρχείων με τη συνάρτηση flock()

Δουλεύοντας με καταλόγους

Δημιουργία καταλόγων με τη συνάρτηση mkdir()

Διαγραφή ενός καταλόγου με τη συνάρτηση rmdir()

Άνοιγμα ενός καταλόγου για ανάγνωση με τη συνάρτηση opendir()

Ανάγνωση των περιεχομένων ενός καταλόγου με τη συνάρτηση readdir()

Εκτέλεση εντολών με την exec()

Εκτέλεση εντολών με την System ή την passthru

 

Κεφάλαιο 10

 

Εργασία με εικόνες

Κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας εικόνων

Απαραίτητες προσαρμογές στην php

Απόκτηση πρόσθετων  βιβλιοθηκών

Σχεδίαση μιας εικόνας

Διάσειση σχημάτων και γραμμών

Χρήση χρωμάτων για το γέμισμα αντικειμένου

Κυκλικά γραφήματα

Τροποποίηση υπαρχουσών εικόνων

Δημιουργία εικόνων από είσοδο από τον χρήστη

Χρήση εικόνων που δημιουργούνται με scripts