Περιεχόμενα εξεταστικής ύλης

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΓΚΠΔ

Ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων - GDPR».

 

ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΦΗΣ ΤΟΥ ΓΚΠΔ

Έκταση και πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού - ΓΚΠΔ.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά και σε ποιες προβλέπονται παρεκκλίσεις.

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και η «επεξεργασία αυτών». 

Σημαντικοί «Ορισμοί» του «Κανονισμού».

 

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Εποπτική Αρχή.

Πιστοποίηση και Φορείς Πιστοποίησης

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Βασικές Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων. 

Δικαιώματα των υποκειμένων των υπό επεξεργασία δεδομένων.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΩΝ

Ενέργειες συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Υποχρεώσεις Υπευθύνου Επεξεργασίας.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ “DPO” 

Υποχρεωτικότητα DPO.

Καθήκοντα DPO.

Φύση DPO. Syllabus Έκδοση 1.0 – Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR - Γ.Κ.Π.Δ. / Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων) Vellum Global Educational Services Σελίδα 6 από 7

 

Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΚΠΔ 

Οι ποινές σε περίπτωση μη εφαρμογής του «Κανονισμού».