Περιεχόμενα εξεταστικής ύλης

 

Κεφάλαιο 1

 

Eγκατάσταση της PHP με το Αpache σε συστήματα Linux

Πρόσθετες επιλογές διαμόρφωσης για Linux

Ενοποίηση της php με το Apache σε συστήματα Linux

Εγκατάσταση των αρχείων της php στα Windows

Το αρχείο PHP.ini

Έλεγχος της εγκατάστασης

Βοήθεια για εγκατάσταση

Php scripts- Tα βασικά

Η αρχή και το τέλος μιας ενότητας εντολών php

Η εντολή Echo και η συνάρτηση print

Συνδυασμένη χρήση της html και της php

Προσθήκη σχολίων σε κώδικα της php

 

Κεφάλαιο 2 

 

Τα δομικά στοιχεία της php

Μεταβλητές

Γενικές και υπέρ γενικές μεταβλητές

Τύποι δεδομένων

Ακέραιοι αριθμοί

Αριθμοί διπλής ακριβείας double

Boolean τύποι δεδομένω

Ο τύπος δεδομένων null

Αλφαριθμητικά (Strings)

Πίνακες (Αrrays)

Αντικείμενα objects

Σταθερές

Επεξεργασία αλφαριθμητικών

Δείκτης αλφαριθμητικών

Συνένωση αλφαριθμητικών

Μήκος αλφαριθμητικού

Αναζήτηση γραμμάτων η αλφαριθμητικών μέσα σε αλφαριθμητικό

Σύγκριση αλφαριθμητικών

Επιλογή τμήματος αλφαριθμητικού και αντικατάστασης του

Συναρτήσεις για την αλλαγή γραμμάτων από πεζά Σε κεφάλαια και αντίστροφο

Επεξεργασία αριθμό

Αριθμητικοί τελεστές

Τελεστές αυξήσης

Ειδική τελεστές Αναθέσης

Τελεστές σύγκρισης

Κανόνες προτεραιότητας πράξεων- παρενθέσεις

Βασικές μαθηματικές συναρτήσεις 

 

Κεφάλαιο 3

 

Εντολές ελέγχου ροής εκτέλεσης php

Έλεγχος της ροής εκτέλεσης

Εντολή if

Χρήση της πρότασης elseστην εντολή if

Χρήση της πρότασης else if στην εντολή   if

H εντολή Switch

Ο τελεστής ?

Βρόγχοι

Η εντολή while

Η εντολή do... while 

Εντολή For

Έξοδος από ένα βρόχο με την εντολή break

Παράκαμψη μιας επανάληψης με την εντολή continue 

Ένθεση βροχών

Τμημα κωδικα και έξοδο στην εφαρμογή browser

 

Κεφάλαιο 4

 

Συναρτήσεις

Τι είναι μία συνάρτηση

Κλήση συναρτήσεων

Ορισμός μιας συνάρτησης

Επιστροφή τιμών από τις καθοριζόμενες από το χρήστη συνάρτησεις

Το εύρος (πεδίο δράσης) των μεταβλητών

Προσπέλαση μεταβλητών με την εντολή global

Αποθήκευση πληροφοριών καταστάσεις μεταξύ διαδοχικών κλήσεων μιας συνάρτησης με την εντολή static

Περισσότερα για τα ορίσματα

Ορισμός προεπιλεγμένων τιμών για τα ορίσματα

Πέρασμα αναφορών μεταβλητών σε συνάρτησεις

Έλεγχος της ύπαρξης μιας συνάρτησης

 

Κεφάλαιο 5

 

Διατάξεις

Τι είναι μία διάταξη

Δημιουργία διατάξεων

Δημιουργία σχεσιακών διατάξεων

Δημιουργία πολυδιάστατων διατάξεων

Σχετιζόμενες με τις διατάξεις συναρτήσεις 

 

Κεφάλαιο 6

 

Αντικείμενα

Δημιουργία ενός αντικειμένου

Ιδιότητες των αντικειμένων

Μέθοδοι των αντικειμένων

Συναρτήσεις constructor

Κληρονομικότητα των αντικειμένων

 

Κεφάλαιο 7

 

Εργασία με φόρμες

Δημιουργία μιας απλής φόρμας εισαγωγής δεδομένων

Προσπέραση των δεδομένων της φόρμας με καθοριζόμενες από τον χρήστη διατάξεις

Συνδυασμός html και php κώδικα στην ίδια σελίδα

Χρήση κρυφών παιδιών για την αποθήκευση πληροφοριών καταστάσης

Ανακατεύθυνση του χρήστη σε μία διαφορετική θέση

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την υποβολή φόρμας

Διαμόρφωση του συστήματος για χρήση της συνάρτησης mail()

Δημιουργία της φόρμας

Δημιουργία του script για την αποστολή του μηνύματος

Μορφοποίηση του μηνύματος σας με την html

Μεταφορά αρχείων

Δημιουργία της φόρμας αποστολής αρχείων

Δημιουργία τους script αποστολής αρχείων

 

Κεφάλαιο 8

 

Με cookies και με συνοδούς επικοινωνίας των χρηστών

Εισαγωγή στα cookies

Δομή ενός cookie

Προσπέλαση cookies

Καθορισμός ενός cookie με php

Διαγραφή ενός Cookie

Οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση συνοδών επικοινωνίας

Έναρξη μιας Συνόδου επικοινωνίας

Διαχείριση των μεταβλητών Συνόδου

Πέρασμα του κωδικού μιας συνόδου στο  αλφαριθμητικό ερωτήματος

Τερματισμός συνόδων και ακύρωση των μεταβλητών

Χρυσή Συνόδου επικοινωνία σε ένα περιβάλλον με εγγεγραμμένους χρήστες

Εργασία με εγγεγραμμένους χρήστες

Εργασία με προτιμήσεις χρήστη

 

Κεφάλαιο 9

 

Εργασία με αρχεία και καταλόγους

Ενσωμάτωση αρχείων με την include()

Επιστροφή μιας τιμής από ένα ενσωματωμένο έγγραφο

Χρήση της include() σε δομές ελέγχου της ροής εκτέλεσης

Ντιρεκτίβα include path

Έλεγχος αρχείων

Έλεγχος της ύπαρξης ενός σε αρχείο με τη συνάρτηση file_exists() 

Είναι αρχείο ή κατάλογος 

Έλεγχος της κατάστασης ενός αρχείου

Εύρεση του μεγέθους ενός αρχείο με τη συνάρτηση filesize()

Εύρεση πληροφοριών ημερομηνίας για ένα αρχείο

Δημιουργία μιας συνάρτησης η οποία εκτελεί πολλαπλούς ελέγχους σε αρχείο

Δημιουργία και διαγραφή αρχείων

Άνοιγμα ενός αρχείου για εγγραφή ανάγνωση η προσθήκη δεδομένων 

Ανάγνωση δεδομένων από αρχεία

Ανάγνωση γραμμών από ένα αρχείο με τις συναντήσεις fgets() και feof()

Ανάγνωση τυχαίου ποσού δεδομένων από ένα αρχείο με τη συνάρτηση Fread()

Ανάγνωση χαρακτήρων από ένα αρχείο με τη συνάρτηση fgetc()

Εγγραφή η προσθήκη δεδομένων σε ένα αρχείο

Εγγραφή δεδομένων σε ένα αρχείο με τις συναρτήσεις fwrite() και fputs()

Κλείδωμα αρχείων με τη συνάρτηση flock()

Δουλεύοντας με καταλόγους

Δημιουργία καταλόγων με τη συνάρτηση mkdir()

Διαγραφή ενός καταλόγου με τη συνάρτηση rmdir()

Άνοιγμα ενός καταλόγου για ανάγνωση με τη συνάρτηση opendir()

Ανάγνωση των περιεχομένων ενός καταλόγου με τη συνάρτηση readdir()

Εκτέλεση εντολών με την exec()

Εκτέλεση εντολών με την System ή την passthru

 

Κεφάλαιο 10

 

Εργασία με εικόνες

Κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας εικόνων

Απαραίτητες προσαρμογές στην php

Απόκτηση πρόσθετων  βιβλιοθηκών

Σχεδίαση μιας εικόνας

Διάσειση σχημάτων και γραμμών

Χρήση χρωμάτων για το γέμισμα αντικειμένου

Κυκλικά γραφήματα

Τροποποίηση υπαρχουσών εικόνων

Δημιουργία εικόνων από είσοδο από τον χρήστη

Χρήση εικόνων που δημιουργούνται με scripts

 

 

Περιεχόμενα εξεταστικής ύλης

 

1. Η φύση της κίνησης και της εκπομπής βίντεο

 

Δειγματοληψία και κβάντοποίηση της κίνησης

Μέτρηση μεγέθους καρέ και ανάλυση ψηφιακό βίντεο

Μέτρηση χρόνου σε ένα ψηφιακό βίντεο

Πρότυπα ψηφιακού βίντεο

Τύποι αρχείων ψηφιακού βίντεο

Μέγεθος αρχείου ψηφιακό βίντεο και βελτιστοποίηση

Γενικές αρχές μεθόδων συμπίεσης αρχείων βίντεο

Συμπίεση MPEG

Βίντεο συνεχούς ροής και Προοδευτική καταφόρτιση

 

2. Ψηφιακό βίντεο μετά παραγωγή

 

Απόκτηση ψηφιακών βίντεο

Κάμερες ψηφιακού βίντεο

Βασικά στοιχεία χώρου εργασίας σε προγράμματα επεξεργασίας ψηφιακού βίντεο

Βασικά βήματα επεξεργασίας ψηφιακού βίντεο

Εξαγωγή και διαμοιρασμός του τελικού σας βίντεο

Δημιουργία ενός δίσκου βίντεο blu-rayΠεριεχόμενα εξεταστικής ύλης

 

1. Εισαγωγικό κεφάλαιο

 

Αναλογικές έναντι ψηφιακών αναπαραστάσεων

BITS

Xρήση των BITS για αναπαράσταση αριθμητικών τιμών

Xρήση των BITS για αναπαράσταση μη αριθμητικών τιμών

Η πεπερασμένη και η διακριτή φύση των υπολογιστών

Μετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό

Μεγέθη αρχείων

Συμπίεση

Υπολογιστικό νέφος

 

2. Εισαγωγή στην Ψηφιοποίηση εικόνων

 

Εικόνες bitmap

Διανυσματικά γραφικά

Τύποι αρχείων ψηφιακών εικόνων

Μέγεθος αρχείου ψηφιακής εικόνας και βελτιστοποίηση

Αναπαράσταση χρώματος

Τρόποι χρωμάτων

Δυσκολίες αναπαραγωγής χρωμάτων σε ψηφιακές εικόνες

 

3 Αποθανατίση και επεξεργασία ψηφιακών εικόνων

 

Σαρωτές

Απαθανάτιση ψηφιακών εικόνων  με σάρωση

Απαθανάτιση ψηφιακών εικόνων με ψηφιακή φωτογράφηση

Επεξεργασία ψηφιακής εικόνας

Προσαρμογές χρώματος και τονικές προσαρμογές

Εργαλεία επιλογής σε προγράμματα επεξεργασίας εικόνα

Βασικά στοιχεία επιπέδων και προηγμένες τεχνικές επιπέδων

Εκτύπωση της τελικής εικόνας

Βελτιστοποίηση της τελικής εικόνας για το web

Εργασία με προγράμματα διανυσματικών γραφικών

Εργασία με βασιζόμενες σε pixels εικόνες και με διανυσματικά γραφικάΠεριεχόμενα εξεταστικής ύλης

 

1. Εισαγωγή

 

Η φύση των ηχητικών κυμάτων

Πρόσθεση ηχητικών κυμάτων

Ψηφιοποίηση ήχου

Δυναμικό πεδίο

Μέγεθος αρχείου συμπίεση αρχείου και τύποι αρχείου ψηφιακού ήχου

MIDΙ

 

2 Καταγραφή και επεξεργασία ψηφιακού ήχου

 

Απόκτηση ψηφιακού ήχου

Βασικά στοιχεία χώρου εργασίας σε προγράμματα επεξεργασίας ψηφιακού ήχου

Βασική επεξεργασία ψηφιακού ήχου

Βασικά στοιχεία πολλαπλών διαύλων

Δημιουργία μουσικής

Διαμοιρασμός του ψηφιακού σας ήχου 
Περιεχόμενα εξεταστικής ύλης

 

Ενότητα 1: Search Engine Optimization (SEO)

 

Εισαγωγή στο SEO

Βασικά ερωτήματα

Τρόπος λειτουργίας μηχανών αναζήτησης

Εμφάνιση στα αποτελέσματα αναζήτησης 

Google Search Console

Βελτίωση ταχύτητας ιστοσελίδας

Φιλικότητα προς κινητές συσκευές

Έρευνα για κατάλληλες λέξεις-κλειδιά

Εύρεση λέξεων-κλειδιών

Επιλογή λέξεων-κλειδιών

Δημιουργία Περιεχομένου

SEO για εικόνες

Backlinks

Youtube

Google My Business Syllabus Έκδοση 1.0 – Διεθνές Δίπλωμα της Vellum στο Μάρκετινγκ μέσω Διαδικτύου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης International Diploma in Internet and Social Media Marketing Vellum Global Educational Services Σελίδα 8 από 10

 

Ενότητα 2: Facebook Marketing

 

Λόγοι για να επιλέξετε το Facebook

Δημιουργία σελίδας στο Facebook

Εικόνες προφίλ και εξώφυλλο

Κουμπί προτροπής

Προσθήκη στοιχείων επιχείρησης

Δημιουργία δημοσιεύσεων

Τα πρώτα likes

Περισσότερα likes

Διαχείριση σχολίων

Στατιστικά

Ρόλοι χρηστών

Ομάδες στο Facebook

 

Ενότητα 3: Google Ads

 

Πλεονεκτήματα διαφήμισης με Google Ads

Τρόπος λειτουργίας Google Ads

Δημιουργία καμπάνιας

Στόχευση κοινού

Προϋπολογισμός και προσφορές

Παρακολούθηση μετατροπών

Επεκτάσεις διαφημίσεων

Επιλογή λέξεων-κλειδιών

Δημιουργία διαφήμισης

Επεξεργασία καμπάνιας Syllabus Έκδοση 1.0 – Διεθνές Δίπλωμα της Vellum στο Μάρκετινγκ μέσω Διαδικτύου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης International Diploma in Internet and Social Media Marketing Vellum Global Educational Services Σελίδα 9 από 10

 

Ενότητα 4: Google Analytics

 

Εισαγωγή στο Google Analytics

Το περιβάλλον του Google Analytics

Δημιουργία λογαριασμού Google Analytics

Τρόπος λειτουργίας Google Analytics

Δημιουργία προβολής

Προσθήκη φίλτρων

Δημιουργία στόχων

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού εμπορίου

Επισκόπηση κύριων εργαλείων

Αναφορές πραγματικού χρόνου

Αναφορές κοινού

Αναφορές απόκτησης

Αναφορές συμπεριφοράς

Τμήματα

Στατιστικά καμπάνιας

Παρακολούθηση συμβάντων

Αφαίρεση ψεύτικης κίνησης

Προσθήκη χρήστη

Σύνδεση Google Analtics με Google Ads Syllabus Έκδοση 1.0 – Διεθνές Δίπλωμα της Vellum στο Μάρκετινγκ μέσω Διαδικτύου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης International Diploma in Internet and Social Media Marketing Vellum Global Educational Services Σελίδα 10 από 10

 

Ενότητα 5: Facebook Ads

 

Εισαγωγή στο Facebook Ads

Δημιουργία διαφημιστικού λογαριασμού

Περιορισμοί περιεχομένου

Δομή διαφημίσεων

Επιλογή στόχου διαφήμισης

Στόχευση κοινού

Τοποθετήσεις διαφημίσεων

Προϋπολογισμός

Τελική μορφή διαφήμισης

Βασική ορολογία

Αναφορά διαφημίσεων

Υπόλοιπο λογαριασμού

Facebook Pixel

Προσαρμοσμένα κοινά

Παρόμοια κοινά

Απόκτηση like με χρήση προσαρμοσμένων κοινών

Δυναμικές διαφημίσεις για ecommerce

Διαφημίσεις στο Instagram

Διαχωρισμός κοινών

Business Manager